Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

19/02/2024

Pas på, at du ikke utilsigtet kommer til at give dine børn en afgiftspligtig gave

Et rentefrit anfordringsgældsbrev er ofte den anvendte fremgangsmåde ved kontante udlån til børn og ved berigtigelse af aktiver, der overdrages fra forældre til børn. Det har i mange år været anerkendt af Skattestyrelsen, og der er ikke offentliggjort ny praksis på området. Men desværre er der nogen, der overser reglerne om forældelse af sådanne gældsbreve, hvilket betyder en gave til barnet/børnene.

Anfordringsgældsbreve mellem forældre og børn
Et anfordringslån er et lån, der kan opsiges helt eller delvist af kreditor eller debitor med en kort frist på højst 14 dage. Er der ikke aftalt noget om betalingstiden, er debitor forpligtet til at betale gælden, så snart kreditor forlanger det, og berettiget til at betale til enhver tid.

Efter praksis accepteres det, at der ikke skattemæssigt er krav om en forrentning af gældsbrevet.

Anfordringslån medfører hverken indkomstskattepligt eller gaveafgiftspligt for låntageren. Lån/gælden anses for stiftet til kurs 100.

Når dette er skrevet, skal det påpeges, at der er set flere ”tilføjelser” i sådanne gældsbreve, som kan betyde, at der allerede er givet en gave (svarende til lånets størrelse) på tidspunktet for oprettelsen af gældsbrevet. Et eksempel er, at det i gældsbrevet anføres, at lånet årligt skal nedskrives med et beløb, der svarer til den afgiftsfri grænse for gaver. Dette var blot et enkelt eksempel, så rådet er PAS PÅ.

Endelig skal det anføres, at Vestre Landsret for nylig har afsagt en dom, hvor værdien af anfordringsgældsbreve ved en efterfølgende eftergivelse ikke kunne fastsættes til mindre end kurs 100 ved beregning af gaveafgiften på tidspunktet for gældseftergivelsen. Der skete med andre ord ikke en reel kursfastsættelse af gælden. Samme praksis gælder, når en arving får udlagt et gældsbrev fra låntagers dødsbo. Landsretsdommen er indbragt for Højesteret.

Forældelse
Der gælder en 10-årig forældelse for lån, hvor der er udstedt et gældsbrev, herunder et anfordringsgældsbrev. Hvis lånet forælder, er der ved forældelsens indtræden givet en gave til låntager på et beløb svarende til lånets restgæld, da gælden som følge af forældelsen ikke længere eksisterer. Derfor er det vigtigt, at forældelsesfristen afbrydes. Afbrydelse kan ske ved, at låntager anerkender gælden, herunder delvis indfrier en del af gælden. Der løber en ny frist på 10 år fra anerkendelse af gælden.

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere