Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

Disclaimer

Ecomentors hjemmeside indeholder generel information om revisionsfaglige forhold.

Oplysningerne må ikke opfattes som regnskabsmæssig, skattemæssig, investeringsmæssig, juridisk eller anden faglig rådgivning. Alle oplysninger afgives generelt og ikke i henhold til konkrete forhold.

Ecomentor fralægger sig ethvert ansvar for beslutninger, der træffes på baggrund af oplysningerne på hjemmesiden.

Alle med specifikke rådgivningspørgsmål anbefales at søge individuel rådgivning hos Ecomentor.

Almindelige forretningsbetingelser – Oktober 2015
Disse almindelige forretningsbetingelser gælder for Ecomentor Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, cvr. nr. (herefter benævnt ”Ecomentor”) og er gældende medmindre andet er aftalt skriftligt i forbindelse med den konkrete opgave.

Ecomentor’s ydelser

 1. Ecomentor er over for kunden forpligtet til:
  a. At levere de aftalte ydelser
  b. At stille kvalificerede medarbejdere til rådighed for opgaven
  c. At levere ydelser i overensstemmelse med relevant lovgivning
  d. At efterleve internationale standarder om revision og kvalitetsstyring samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning
 2. Opstår der i opgaveperioden behov for afklaring af aftalens eller opgavens indhold, omfang eller gennemførelse, herunder hvorvidt opgaven kan gennemføres inden for de aftalte rammer, er Ecomentor forpligtet til snarest at informere kunden herom og søge indholdet afklaret.
 3. Ecomentor vil så vidt muligt fastholde sit opgaveteam under opgavens gennemførelse. Såfremt ændringer alligevel måtte blive nødvendige, vil nye medarbejdere blive indført i opgaven uden direkte merudgift for kunden.

Kvalitetssikring

 1. Alle opgaver i Ecomentor er underkastet virksomhedens interne kvalitetssikring, herunder procedurer for bemanding, klageadgang og efterfølgende kvalitetskontrol.
 2. Hvis kunden under opgavens gennemførelse finder, at Ecomentor’s ydelser ikke lever op til Ecomentor’s kvalitetskrav eller kundens forventninger, kan kunden – som alternativ til en drøftelse med den sædvanlige kontaktperson hos Ecomentor – rette henvendelse til Ecomentor’s direktør.
 3. Ecomentor er forpligtet til at undersøge enhver klage omhyggeligt og hurtigt. Har Ecomentor leveret mangelfulde ydelser eller en mindre tilfredsstillende service, vil Ecomentor bestræbe sig på at rette op på forholdene uden omkostninger for kunden.
 4. Ecomentor er underlagt Revisornævnet, og kunden har adgang til at indgive klage hertil, hvis der er sagligt grundlag herfor.
 5. Ecomentor er underlagt kvalitetskontrol i medfør af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. I forbindelse med kvalitetskontrollen kan Ecomentor videregive fortrolige oplysninger i nødvendigt omfang. Modtagerne vil være pålagt fortrolighedsforpligtelse, og oplysningerne vil alene blive anvendt med henblik på kvalitetskontrollen.

Kundens rolle

 1. Kunden og dennes personale er forpligtet til på enhver relevant måde at bistå Ecomentor ved opgavens gennemførelse, herunder ved:
  a. Inden for rimelig tid henset til opgavens karakter at stille alt nødvendigt materiale til rådighed, meddele nødvendige oplysninger og træffe nødvendige beslutninger
  b. At knytte et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere til opgaven
  c. I samarbejde med Ecomentor at deltage aktivt i processen for opgavens færdiggørelse
  d. At sikre, at kundens øvrige rådgivere samarbejder i nødvendigt omfang med Ecomentor
  e. At medvirke aktivt til at Ecomentor kan overholde gældende regler
  f. At opfylde de øvrige krav og udføre de opgaver, der måtte være aftalt med Ecomentor.
 2. Kunden er ansvarlig for rigtigheden og fuldstændigheden af afgivne oplysninger og bærer dermed risikoen for de konsekvenser, som upræcise, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger kan have for Ecomentor’s ydelser.
 3. Såfremt kundens forhold medfører merarbejde for Ecomentor i forhold til, hvad Ecomentor rimeligvis kunne udsætte ved aftalens indgåelse, er Ecomentor berettiget til kompensation herfor baseret på almindelig timepris, uanset en eventuel aftale om fast honorar.

Honorar og betaling

 1. Ecomentor’s honorar for udførelse af en opgave beregnes i overensstemmelse med aftalen mellem kunden og Ecomentor samt disses almindelige forretningsbetingelser.
 2. Såfremt der ikke er indgået en aftale om beregning af honoraret, beregnes dette på baggrund af medgået tid og de til enhver tid af Ecomentor fastsatte timesatser for de medarbejdere, der har udført opgaven.
 3. Såfremt der er indgået aftale med kunden om fast honorar, er Ecomentor dog uanset aftalen berettiget til at beregne et yderligere honorar, hvis opgaven udvides efter aftaleindgåelsen eller forhold uden for Ecomentor’s kontrol måtte føre til højere tidsforbrug end forudsat ved aftalens indgåelse.
 4. Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, diæter, større kopieringsudgifter samt eksterne transmissionsudgifter betales af kunden ud over det aftalte honorar.
 5. Ecomentor er berettiget til at fakturere honorar(herunder acontohonorar), omkostninger og udlæg månedsvis bagud, idet større omkostninger og udlæg dog kan faktureres straks ved afholdelsen. I særlige tilfælde er Ecomentor berettiget til at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for betaling.
 6. Fakturaer skal betales netto kontant inden 8 dage fra fakturaens dato. I tilfælde af forsinket betaling tillægges beløbet renter, indtil betaling sker med den til enhver tid gældende rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

Tavshedspligt

 1. Parterne er gensidigt forpligtede til at behandle den viden, alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt alle oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med opgavens udførelse fortroligt.
 2. Alle medarbejdere i Ecomentor er pålagt tavshedspligt og har underskrevet erklæring herom.
 3. En part må ikke i nogen form videregive den anden parts fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre i) den anden part meddeler samtykke til videregivelsen, ii) oplysningen som følge af sin karakter er bestemt for videregivelse,iii) videregivelsen sker til andre rådgivere underlagt fortrolighedsforpligtelse, og videregivelsen er nødvendig for opgavens udførelse, eller iv) videregivelsen sker til opfyldelse af en lovbestemt pligt.
 4. Korrespondance vedrørende skatterådgivning, som Ecomentor yder til kunden, er udelukkende beregnet for kunden og ikke nogen anden person eller virksomhed. Kunden kan dog jf. pkt. 5c udlevere vores skattemæssige dokumentation til andre personer eller virksomheder, forudsat kunden oplyser de pågældende parter om, at de ikke kan støtte ret på materialet i forbindelse med noget formål uden forinden at have indhentet Ecomentor’s skriftlige samtykke.
 5. Uanset fortrolighedsforpligtelse er Ecomentor dog berettiget til at anvende kundens navn (ordmærke) og en kort beskrivelse af afsluttede opgaver i forbindelse med sin markedsføring
 6. Ud over almindelig brevveksling vil Ecomentor normalt også benytte sig af internettet og andre elektroniske kommunikationsmidler. Det er Ecomentor’s politik at opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring enhver kommunikation, men Ecomentor kan dog ikke gøres ansvarlige for sikkerheds- og fortrolighedsbrist ved transmission via elektroniske kommunikationsmidler.

Ejendoms- og ophavsret

 1. Ecomentor har og beholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til programmer, systemer, metoder og modeller i overensstemmelse med gældende lovgivning. Sådanne programmer mv. må ikke videregives til tredjemand uden Ecomentor’s forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet følger af materialets art eller forholdets natur.

Opgavens ophør

 1. Når Ecomentor er valgt som en kundes lovpligtige revisor, kan dette hverv bringes til ophør i overensstemmelse med de herfor gældende regler.
 2. Med mindre andet er aftalt, er såvel kunden som Ecomentor berettiget til at opsige en aftale om en opgave uden varsel. Ecomentor skal i så fald godtgøres for det på ophørstidspunktet uafregnede tidsforbrug og udgifter. Såfremt der er aftalt et fast honorar, afregnes en forholdsmæssig andel af honoraret svarende til den udførte af opgaven på ophørstidspunktet.
 3. Som hovedregel opbevarer Ecomentor sit skriftlige materiale på arkiv i 5 år efter opgavens afslutning eller ophør. Originale dokumenter tilbageleveres senest i forbindelse med opgavens afslutning eller ophør.

Ansvar

 1. Parterne er i deres indbyrdes forhold underlagt dansk rets almindelige regler om erstatning med nedenstående ansvarsbegrænsninger. Begrænsningen af Ecomentor’s ansvar gælder også i forhold til til Ecomentor’s partnere og medarbejdere. Disse ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed, men ikke ved forsæt.
 2. En part kan alene gøres ansvarlig for den anden parts direkte tab og kan således ikke gøres ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller forretningsmulighed, mistede besparelser samt andre følgeskader og indirekte tab.
 3. Ecomentor’s ansvar i forbindelse med udførelse af opgaver, der ikke indebærer afgivelse af erklæring med sikkerhed, kan ikke overstige 1,5 gange det afregnede honorar for opgavens udførelse, dog maximalt 200.000 kr., uanset opgavens omfang og honorarets størrelse.
 4. En part er ikke ansvarlig over for den anden part for misligholdelse, som skyldes omstændigheder uden for parternes kontrol, herunder – men ikke begrænset til – krig, undtagelsestilstand, terroristhandlinger, strømafbrydelser, strejker, lockout, brand, sygdom, nedbrud af offentlige kommunikationslinjer, computervirus, eller lignende omstændigheder.
 5. Kundens krav om erstatning mod Ecomentor bortfalder, med mindre det er gjort gældende inden for rimelig tid efter det tidspunkt, hvor kunden konstaterer eller ved almindelig agtpågivenhed kunne have konstateret grundlaget for erstatningskravet. Kundens erstatningskrav mod Ecomentor er endvidere undergivet en forældelsesfrist i overensstemmelse med forældelsesloven.
 6. Ecomentor har tegnet ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab.

Lovvalg og værneting

 1. Tvister mellem parterne skal afgøres ved domstolene efter dansk ret