Luk

Dette site bruger cookies. Du kan læse omkring hvordan vi bruger dem i privacy policy.

05/04/2016

Gunstige regler for medarbejderaktier

Regeringen, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti samt de konservative indgik i forbindelse med finanslovforhandlingerne for 2016 en aftale om at genindføre skattefrihed for individuelle medarbejderaktieordninger. Lovforslag herom er nu fremsat i Folketinget. Reglerne skal gælde fra og med den 1. juli 2016. 

Lovforslag om skattebegunstigede medarbejderaktieordninger
Efter gældende regler bliver personer, der som led i deres ansættelsesforhold modtager vederlag i form af medarbejderaktier, køberetter eller tegningsretter til sådanne aktier, lønbeskattet af en favørkurs mv. Det betyder, at fordelen beskattes som personlig indkomst, og der skal også betales arbejdsmarkedsbidrag. Beskatningen sker typisk på det tidspunkt, hvor medarbejderen køber eller tegner aktierne, og medarbejderen skal derfor finde penge til at betale skatten.

I det fremsatte lovforslag forslås det, at et favørkurselement i forbindelse med tildeling af medarbejderaktier mv. først skal beskattes på det tidspunkt, hvor medarbejderen sælger aktierne.

De foreslåede regler gælder for personer i ansættelsesforhold. En arbejdsgiver, der har en dygtig medarbejder ansat, som han gerne vil knytte tættere til virksomheden, kan vælge, at netop denne person kan erhverve medarbejderaktier til favørkurs. En række betingelser skal være opfyldt for, at der er skattefrihed ved modtagelse af medarbejderaktierne mv. Disse betingelser er i hovedtræk følgende:

  • Der skal være tale om aktier mv. i arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab
  • Medarbejderaktierne må ikke udgøre en særlig aktieklasse
  • Modtagne købe- og tegningsretter må ikke kunne overdrages
  • En køberet indeholder en ret for enten medarbejderen eller arbejdsgiverselskabet mv. til at erhverve eller levere aktier
  • ”Skattefriheden” gælder kun et beløb på op til 10 % af medarbejderens årsløn.

Beskatning af medarbejderen
Den skattemæssige fordel, som en medarbejder får ved at kunne erhverve aktier til favørkurs mv., skal først beskattes, når aktierne sælges. Avancen beskattes efter de almindelige regler som aktieindkomst. En fortjeneste ved salg af aktierne vil da blive beskattet som aktieindkomst, hvilket vil sige en beskatning på 27 % / 42 % afhængig af fortjenestens størrelse. Aktiernes anskaffelsessum udgør det af medarbejderen betalte beløb, hvilket også betyder, at anskaffelsessummen kan være 0 kr.

Skattemæssige konsekvenser for arbejdsgiver
Arbejdsgiverselskabet mv. har ikke fradrag for det ”skattefri” vederlag – favørkurselementet mv. – som medarbejderen modtager.

Indberetning
Arbejdsgiveren skal til SKAT indberette, når der er sket tildeling af købe- og tegningsretter, der opfylder betingelserne om ”skattefrihed”.

Endvidere skal der ske indberetning, når købe- eller tegningsretterne udnyttes til erhvervelse af aktier, og det samme gælder, hvis aktieordningen går ud på, at der erhverves aktier direkte fra arbejdsgiverselskabet mv.

Ikrafttræden
De foreslåede regler skal have virkning for aftaler om tildeling af aktier, køberetter og tegningsretter til aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere.

 

 

 

 

Revision og regnskab

Lad os give dig mere frihed i hverdagen.

Læs mere

Mere frihed i hverdagen?

Hvad enten du repræsenterer et stort selskab, en mindre virksomhed eller dig selv, tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov.

Læs mere

Branchespecifik rådgivning

Læs mere